Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. , ul. J. Conrada 79 , 31-357 Kraków, tel. 733 889 177, e-mail.: rejestracja@skopia-ec.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i jest nim Pani Magdalena Kawecka, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pocztą elektroniczną : magdalena.kawecka@cm-skopia.pl, telefonicznie: +48 733 889 177.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679oraz zgodnie z prawnie uzasadnionymi  celami realizowanymi przez Administratora, w tym in. w celu realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług , komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu przekazywania treści marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zrealizowania umowy (świadczenia usługi).
  1. Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, w zakresie rozliczeń podatkowych – przez okres wynikający z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 800), a w pozostałym – ze względów bezpieczeństwa prawnego –  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  2. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, konsultacji lekarskich oraz służby informatyczne.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.