Regulamin – Konkurs – Metamorfoza Blizn potrądzikowych

REGULAMIN KONKURSU

METAMORFOZY”

§1 Informacje wstępne

 1. Organizatorem Konkursu „Metamorfozy” jest Skopia Estetic Clinic Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. J.Conrada 73, 31-357 Kraków KRS 0000452995, NIP 6772373939, REGON 122803240. kapitał zakładowy 8 200,00 zł.

 2. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 25.kwietnia do 10.maja 2022r., realizacja świadczeń, stanowiących Nagrody przeprowadzona będzie w terminie do dnia 30.lipca 2022r.

 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy z dn. 19.listopada 2009r. o grach hazardowych t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2094 z późn. zmianami i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniom wykonawczym do niej.

§2

Słownik pojęć

Cel Konkursu

wybór Uczestników, cierpiących na blizny po trądzikowe, którzy uzyskają bezpłatny dostęp do skutecznej, zindywidualizowanej, kompleksowej terapii redukującej blizny potrądzikowe oraz marketingowe wykorzystanie przez Organizatora, anonimowych wizualizacji efektów zastosowanych terapii

Konkurs

przedsięwzięcie promocyjne, organizowane przez Organizatora, którego cele i zasady opisuje niniejszy Regulamin.

Nagroda

możliwość bezpłatnej terapii redukującej blizny potrądzikowe dla wybranych Uczestników, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, metodą Dermapen, kwasami, laserem, zaleconej terapii domowej i kosmetykami lub kombinacją wyżej wskazanych metod – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami medycznymi medycznymi i decyzją Komisji Konkursowej, a także dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 4 ust. 10.

Regulamin

niniejszy Regulamin

Strony

łącznie Skopia i Uczestnik

Uczestnik

osoba fizyczna, pełnoletnia lub niepełnoletnia, w imieniu której działa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, odpowiednio Usługobiorca, która zgłosiła wolę wzięcia udziału w Konkursie i spełniła wymagania Regulaminu.

Zwycięzca Konkursu

Uczestnik, który został wybrany przez Organizatora, na podstawie kryteriów, zawartych w Regulaminie

§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem facebooka, która cierpi z powodu zmian skórnych (blizn), wywołanych trądzikiem, bez względu na źródło choroby, wiek, płeć (okres dojrzewania, stan zapalny, inne)

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestników następujących warunków:

 1. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu na stronie www. Skopia-ec.pl i jego akceptacja poprzez złożenie oświadczenia poprzez kliknięcie tej opcji

 2. przesłanie na adres poczty elektronicznej Organizatora : rejestracja@skopia-ec.pl zdjęcia obrazującego zmiany skórne Uczestnika

 3. zamieszczenie na oficjalnym funpage Organizatora „Metamorfozy”, opisu własnych powodów Uczestnika, dla których chce on się poddać metamorfozie

 4. polubienie przez Uczestnika profilu Organizatora na facebooku

 5. udzielenie warunkowej zgody na wykorzystanie wizerunku, dla celów związanych z promocją i marketingiem oferty Organizatora w zakresie zabiegów, będących przedmiotem Nagrody (Załącznik Nr 1), pod warunkiem uzyskania statutu Zwycięzca

 6. w przypadku zakwalifikowania do finału Konkursu i uzyskania statusu Zwycięzca – udzielenie zgody na wykonanie serii zabiegów, będących przedmiotem Nagrody (Załącznik Nr 2)

 7. w przypadku zakwalifikowania do finału Konkursu i uzyskania statutu Zwycięzca – uzupełnienie ankiety przedzabiegowej (Załącznik Nr 3)

§4

Zasady konkursu

 1. Organizator wybiera 10 osób kwalifikujących się do drugiej tury konkursu.

 2. Organizator powołuje 3-osobową Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: dwie osoby wykonujące zawód kosmetolog oraz jedna osoba reprezentująca Zarząd Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena spełnienia przez Uczestników warunków Konkursu, o których mowa w §3 ust. 2 oraz wyłonienie Zwycięzcy spośród Uczestników. Decyzje kwalifikacyjne zapadają większością głosów.

 3. Organizator wyłania Zwycięzców, na podstawie następujących kryteriów :

 1. analizy i oceny zdjęć Uczestników, nadesłanych, zgodnie z treścią §3 ust. 2 pkt b), pod kątem medycznej kwalifikacji do terapii redukcji blizn potrądzikowych, proponowanej w ramach Nagrody

 2. analizy i oceny opisu powodów własnych powodów Uczestników, dla których chce on się poddać metamorfozie, zamieszczonych, zgodnie z treścią §3 ust. 2 pkt c), pod kątem ich siły przekonywania, dotkliwości w życiu Uczestnika

 3. oceny pozytywnej spełnienia pozostałych warunków formalnych, zgodnie z treścią §3 ust. 2

 1. W drugiej turze zdjęcia wybranych uczestników zostaną opublikowane na profilu FB Skopia Estetic Clinic.

 2. Każdy kto ma profil na FB i polubi profil FB Skopia Estetic Clinic będzie mógł oddać jeden głos na swojego faworyta ,,polubowując” jego zdjęcie.

 3. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie największą ilość głosów osób, które polubiły FB Skopia Estetic Clinic i polubiły zdjęcie uczestnika (obie czynności łącznie muszą zaistnieć by liczył się ważny głos).

 4. Komisja Konkursowa przeprowadza proces wyłaniania Zwycięzców w terminie od dnia 27 kwietnia 2022r. do 10.maja 2022r.

 5. W dniu 10.maja 2022r. nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu, poprzez zamieszczenie informacji na proflilu FB Skopia Estetic Clinic.

 6. W okresie od 11.maja 2022r. do 15.maja 2022r. – Strony dokonają wszystkich czynności formalnoprawnych, niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów (kompletacja zgód Zwycięzców, ewentualnie przedstawicieli ustawowych Zwycięzców, analiza dodatkowych uwarunkowań w przypadku chorób towarzyszących)

 7. W okresie od 16.maja 2022 do dnia 30.lipca 2022 odbywać się będą zabiegi, stanowiące Nagrody, na podstawie indywidualnych uzgodnień co do terminu (godziny i czasu trwania zabiegu, konsultacji).

 8. Nieprzystąpienie Zwycięzcy do zabiegu, konsultacji, stanowiących przedmiot Nagrody i uzgodnionych w trybie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w czasie wyznaczonym przez Skopia Estetic Clinic skutkuje:

 1. karą umowną w wysokości regulaminowego kosztu wizyty u Organizatora związanego z opuszczoną wizytą w kwocie 700 zł oraz

 2. rezygnacją z Nagrody

 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Zwycięzcę do zabiegu, konsultacji stanowiących przedmiot Nagrody, o którym mowa w ust. 8, skutkuje dla Organizatora możliwością wyboru kolejnego Zwycięzcy, z listy Uczestników, którego ocena odpowiada warunkom Konkursu.

 2. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrody, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie i zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo zastrzegania szczególnych cech Nagród

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Skopia Estetic Clinic Spółka z o.o..

 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z Skopia Estetic Clinic Spółka z o.o., na adres poczty elektronicznej rejestracja@skopia-ec.pl oraz pod numerem telefonu 12

 4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w następujący sposób :

 1. w celach promocyjnych i marketingowych, za zgodą Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 2. w celu realizacji usługi medycznej, z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 3. w celu możliwości zarchiwizowania dokumentacji medycznej oraz potwierdzenia wykonania medycznej, przez okres prawnie uzasadniony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

 4. w celach statystycznych, jako celach Skopia Estetic Center Sp. z o.o., prawnie uzasadnionych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 5. w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Skopia Estetic Center Sp. z o.o., w sytuacji naruszenia przez Uczestnika zasad, wynikających z Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

 6. w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Uczestnika, rozpatrzenia jego reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 7. w celu analizy i oceny stopnia satysfakcji Uczestnika, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać te dane, a nie dłużej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą wyniknąć ze stosunku prawnego, jaki wynika ze stosunku prawnego pomiędzy Stronami.

 3. Uczestnik ma prawo do wglądu, dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że realizacja przez niego praw, o których mowa w ust. 7 (cofnięcie gody, żądanie usunięcia danych osobowych) może spowodować niemożność zrealizowania usług, stanowiących przedmiot Nagrody, jak też, iż jego prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§6

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik ma obowiązek skorzystania z usług, stanowiących przedmiot Nagrody, zachowując zasady kultury, z poszanowaniem dóbr osobistych dla lekarza, udzielającego usługi medycznej oraz innego personelu, zaangażowanego bezpośrednio w jej świadczenie. Nieprzestrzeganie zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym, upoważnia Organizatora do przerwania świadczenia usługi, z konsekwencjami, wynikającymi z §4 ust. 4 Regulaminu

 2. Dane, wskazane przez Uczestnika podane w ramach Konkursu, nie podlegają weryfikacji co do ich prawdziwości, kompletności ani rzetelności.

§7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje, dotyczące świadczonych Usług, mogą być zgłaszane drogą elektroniczną, na adres wskazany w §2 ust. 3 Regulaminu, z opisem „Reklamacja” lub listownie na adres siedziby Organizatora.

 2. Reklamacje dotyczące obsługi technicznej, będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia ich doręczenia Organizatorowi, zaś reklamacje dotyczące Usług Medycznych, będą rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych, od daty ich zgłoszenia.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344)