Regulamin – Konkurs – Cecha piękna

Regulamin konkursu “Cecha piękna” 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem trzech nagród głównych w konkursie jest Studio Fi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 136A w Krakowie,  
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej „Regulaminem”).
 3. Konkurs „Cecha piękna” jest prowadzony w celu promocji organizatora konkursu, firmy Skopia Fi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.skopiafi.pl (zwana dalej „Konkurs”). Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani żadną inną formą gry losowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. Zasady konkursu:
  • pierwszy etap konkursu polega na odpowiedzeniu na pytanie: „Jaką cechę wyglądu lub charakteru znanej kobiety chciałabyś mieć i dlaczego?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs.
  • w drugim etapie jury wyłoni 3 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni:
   • voucher na kwotę 200 zł brutto na usługę ZAFFIRO® Termolifting odmładzanie zrealizowaną w siedzibie Organizatora
   • voucher na kwotę 200 zł brutto na usługę DERMAPEN 4® zrealizowaną w siedzibie Organizatora
   • usługę bezpłatnego treningu personalnego zrealizowaną w siedzibie Organizatora
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.
 6. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie konkursowej oraz w siedzibie Organizatora. 

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które: 
  • mają ukończone 18 lat,
  • odpowiedzą na pytanie konkursowe w formie komentarza pod wpisem ogłaszającym konkurs na portalach społecznościowych Facebook.com i Instagram.com,
  • zapoznają się i zaakceptują zasady Konkursu oraz treść Regulaminu
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora.
 3. Czynność każdego Uczestnika, która została zrealizowana zgodnie z założeniami Konkursu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwana jest dalej „Zgłoszeniem”.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości danych każdego z Uczestników dokonującego Zgłoszenia, w celu przyznania nagród przewidzianych Regulaminem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika warunków określonych Regulaminie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora nagród oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem nagród na jakiejkolwiek innej podstawie.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. 

§3  Zasady i przebieg Konkursu 

 1. W dniach: 9 listopada 2022 do 16 listopada 2022 do godziny 23:59 na profilu Skopia Fi na portalu Facebook.com i Instagram.com zostanie ogłoszony konkurs „Cecha piękna”. 
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadanie we wpisie ogłaszającym Konkurs.
 3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi w formie komentarza na serwisach Facebook oraz Instagram.
 4. Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do dnia 16.11.2022 do godz.: 23:59. 
 5. W przypadku wystąpienia podejrzenia, że dane zgłoszenie zostało skopiowane od innego Uczestnika, nie będzie ono brane pod uwagę przez Organizatora. Zadecyduje moment zamieszczenia komentarza. 
 6. Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika odpowiedź będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, w szczególności będzie stanowiła opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne lub w innym stopniu nie będzie odpowiadać oczekiwaniom Organizatora, lub Fundatora bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu, zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) Zgłoszeń tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy Regulamin, także regulaminy platformy, na której ogłoszony będzie konkurs, w szczególności regulacje chroniące prywatność użytkowników platformy.
 8. Organizator ma prawo do usuwania z Konkursu Zgłoszeń Uczestników uzyskanych dzięki oszustwom, jak również usuwania Uczestników, którzy dopuścili się oszustw wobec Organizatora, Fundatora i innych Uczestników Konkursu. 
 9. Do Jury Konkursu wybierze 8 zwycięzców i ogłosi informację o wygranej na fanpage Organizatora  

§4  Nagrody 

 1. Nagrodami konkursu „Cecha piękna” są:
  • voucher na kwotę 200 zł brutto na usługę ZAFFIRO® Termolifting odmładzanie zrealizowaną w siedzibie Organizatora 
  • voucher na kwotę 200 zł brutto na usługę DERMAPEN 4® zrealizowaną w siedzibie Organizatora
  • usługę bezpłatnego treningu personalnego zrealizowaną w siedzibie Organizatora   
 2. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury Konkursu wybierze odpowiedzi inagrodzi 3 autorów.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
 4. Laureatom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu wskazanego przez Jury. 

§5 Przekazanie nagród 

 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w poście konkursowym na stronie Organizatora oraz za pośrednictwem wiadomości Messenger lub Instagram Direct w dniu 15.11.2022. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie informacji koniecznych do przekazania nagrody. 
 2. Nagrody zostaną przekazane do odbioru przez laureatów w siedzibie Organizatora. Laureaci mają 30 dni kalendarzowych na odpowiedź od daty otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie.
 3. W określonych przypadkach, w których powstaje obowiązek podatkowy w zakresie uzyskania nagrody przypisana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej kwocie podatku, do którego odprowadzenia zobowiązany jest Organizator w związku z wydaniem nagród przewidzianych Konkursem, przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród, nie podlegająca wypłacie Zwycięzcy. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagród wygranych w Konkursie zostanie pobrany przez Zlecającego i wpłacony na rachunek właściwego organu podatkowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

 

§6  Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane pod adresem Studio Fi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 136A w Krakowie. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania listem poleconym lub mailem nadanym na adres zwrotny podany przez Uczestnika. 

 

§7 Prawa autorskie

 1. Uczestnik, przesyłając odpowiedzi na pytanie konkursowe, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z przekazanych prac konkursowych na polach eksploatacji w zakresie rozpowszechniania w zakresie publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w zakresie zapisywania, utrwalania w pamięci komputera oraz utrwalania na przenośnych nośnikach pamięci.
 2. Organizator lub Fundator może wykorzystywać udzielone w Konkursie prace oraz komentarze do działań promocyjnych, marketingowych i reklamowych dotyczących Fundatora nagród i Organizatora konkursu.
 3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik, oświadcza, że: 
  • zapoznał się z regulaminem
  • akceptuje warunki określone w regulaminie
  •  odpowiedzi wytworzone w konkursie nie naruszają prawa, praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych.
 4. Uczestnik zwolni Organizatora od roszczeń wynikających z faktu, że udzielając odpowiedzi w Konkursie, nie posiadał dostatecznych uprawnień do jej zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub dostatecznych uprawnień pozwalających na jej wykorzystanie zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem. 

§8 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: Inspektor). Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących mu praw. Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym – Inspektor Ochrony Danych: iod@skopiafi.pl  
 3. Dane osób uczestniczących w konkursie takie jak imię i nazwisko mogą być opublikowane w mediach społecznościowych lub w przypadku udostępniania wyników konkursu lub treści odpowiedzi na poszczególne pytania lub Organizatora (Uczestnikowi przysługuje prawo do oznaczenia pracy pseudonimem). Dane laureatów konkursu mogą zostać opublikowane w poście w mediach społecznościowych, na stronie konkursowej Organizatora oraz poprzez wiadomość prywatną.  
 4. W przypadku otrzymania nagrody Uczestnik będzie dodatkowo poproszony o podanie danych adresowych w celu wysyłki nagrody, a jego dane zostaną udostępnione firmie dostarczającej nagrodę. W przypadku, gdy wygrana nagrody wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku zwycięzcy będą poproszeni o podanie dodatkowych danych niezbędnych dla rozliczeń podatkowych.  
 5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres jego trwania oraz do czasu wysyłki nagród. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. 
 6. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane uczestników mogą zostać powierzone np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych oraz udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi wysyłki nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych (chyba że związane jest to z przetwarzaniem w celach sprawozdawczości podatkowej), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo) lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji o prawach osób, których dane są przetwarzane zob. www.uodo.gov.pl oraz w Polityce Prywatności. 

§9 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. 
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.