+48 733 889 177

REGULAMIN KONKURSU „Pokaż nam, że piękno można zabrać wszędzie”

REGULAMIN KONKURSU „Pokaż nam, że piękno można zabrać wszędzie”
(dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz
nagrody w konkursie „Pokaż nam, że piękno można zabrać wszędzie”.

Organizatorem konkursu „Pokaż nam, że piękno można zabrać wszędzie.” jest firma Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. w Krakowie ul. Josepha Conrada 79, 31-357​, (dalej jako: „Organizator”).

Akcja konkursowa zostanie przeprowadzona w okresie od 11 czerwca 2019 do 31 sierpnia, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym koncie na facebooku Skopia Estetic Clinic
https://www.facebook.com/SkopiaEsteticClinic/
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej: „Uczestnik”). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook’a ani współprowadzony z firmą Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
6. Nagrody w konkursie:
RABAT 50 PLN do wykorzystania na zabieg Hydroimpact, dla wszystkich
zabieg TimeExpert na ciało, dla osób, których zdjęcie uzyska najwięcej polubień do końca czerwca
zabieg Icoone , dla osób, których zdjęcie uzyska najwięcej polubień do końca lipca
zabieg Hydroimpact , dla osób, których zdjęcie uzyska najwięcej polubień do końca sierpnia

7. Nagrody główne wygrywają osoby, które zdobędą najwięcej polubień, pod wstawionym przez nich na fanpage’u Skopia Estetic Clinic, zdjęciu obrazującym myśl: “Piękno można zabrać wszędzie”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs polega na wstawieniu zdjęcia a fanpage’u Skopia Estetic Clinic, obrazującym myśl: “Piękno można zabrać wszędzie”.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Odbiór nagrody odbywa się w siedzibie Skopia Estetic Clinic, ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w.w. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a Organizator Konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp.
Uczestnik oraz Organizator oświadczają, że treści konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator Konkursu zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.


«
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Naradowe Centrum Badań Rozwoju
Unia Europejska